Slide Cursussen, workshops, presentaties, inspiratiesessies en debatten Kijk op diversiteit

balans )  aandacht voor diversiteit, eigentijds vakmanschap en leiderschap, feedback, versterken professionele weerbaarheid en cultuursensitiviteit, doorbreken handelingsverlegenheid

Visie op pluriformiteit

‘Samen’leven en participeren in de huidige samenleving gaat in de ogen van  balans )  over sociaal gedrag en zelfredzaamheid van burgers, dwars door culturele-, etnische-, religieuze en levensbeschouwelijke claims heen. Een democratische, open, pluriforme samenleving is niet gediend als (groepen van) mensen zich opsluiten in eigen dogma’s en waarheden. Het is van wezenlijk belang dat àlle mensen (leren) inzien dat ‘waarheden’ vanuit verschillende invalshoeken kunnen worden benaderd.

Om controle over zichzelf en de omgeving te houden, moeten professionals kunnen reageren vanuit verschillende perspectieven en in staat zijn om vanuit andere percepties nieuwe wegen en nieuwe oplossingen te kunnen bedenken, bij interculturele dilemma’s, in vastgelopen situaties of als ‘meer van hetzelfde’-oplossingen niet meer helpen.

Dan is het essentieel, zo niet noodzakelijk, te focussen op een gezamenlijk referentiekader: ‘daar staan en gaan we voor’. Antwoorden en oplossingen op belangrijke vragen en dilemma’s kunnen dan binnen zo’n kader worden gezocht. Geen recepten maar wel een richting waarin gedacht en gehandeld kan worden.

De pluralistische denklijn biedt een goed referentiekader als één van de wijzen om professionele weerbaarheid en cultuursensitiviteit te versterken en handelingsverlegenheid te doorbreken.

“Een pluralistische grondhouding maakt een
cultureel diverse samenleving, stad, wijk
leefbaarder en meer sociaal samenhangend.”

Opleidingsfilosofie

balans )  ‘kijkt’ vanuit het pluralistisch mens- en wereldbeeld, een dynamisch uitgangspunt voor het eigen handelen en gedrag. Een pluralistische grondhouding respecteert verschillen en gaat uit van een eigen en gedeelde verantwoordelijkheid voor de samenleving/de organisatie.

Het is een manier om naar de wereld en mens(heid) te kijken, kijken door een bril die de samenleving en de organisatie beoordeelt, belemmeringen wegneemt en invulling geeft aan leiderschap en vakmanschap. Het biedt ruimte om àlle mensen zo neutraal en onbevooroordeeld mogelijk tegemoet te treden, erbij te laten horen, te werken aan pragmatische oplossingen.

Het geeft geen recepten voor een ideale samenleving of organisatie, het is geen managementtheorie; men kan het beschouwen als een bruikbaar denk- en werkproces van waaruit men richtpunten creëert voor oplossingen die in ieder geval de wederkerigheid van participatieprocessen benoemen. Werken (ondanks verschillen) aan gemeenschappelijkheid, aan gedeelde belangen en verlangens is het doel.

Met dit kader gebeurt het productief maken van diversiteit haast op een organische, natuurlijke wijze. Daar gaat het uiteindelijk om: dat mensen, met welke achtergrond dan ook, optimaal meedoen in de samenleving en in de organisatie. Dat straalt uit naar eigenwaarde, zelfrespect en zelfvertrouwen: men levert een bijdrage om wie men is, wat men kan en doet, hoe men zich gedraagt en hoe men met anderen omgaat. Er wordt niet meer ‘verbijzonderd’ dat men een bepaalde groep, etniciteit of cultuur vertegenwoordigt. De kracht zit in elkaars complementariteit. Een helder en intermenselijk uitgangspunt om professioneel met elkaar te werken en er voor elkaar te zijn.

Gerrit van Roekel:
“De inhoud van mijn programma’s daagt uit:
mens- en wereldbeelden worden in vergelijkend
perspectief geplaatst aan de hand van ontwikkelingen
op het gebied van o.a. mondialisering en
globalisering, waarden/normen en integriteit,
actief en passief burgerschap, identiteit en
conflict, diversiteit en integratie.”

Ridderstraat 72 Bolletje_small 4902  AC  Oosterhout Bolletje_small tel. 0162 – 420200 Bolletje_small e-mail  info@buro-balans.nl Bolletje_small www.buro-balans.nl

handelsregister 060.72815 Bolletje_small b.t.w.-nummer NL8111.46.455.B01

Buro Balans is de handelsnaam van Balans International B.V.