Slide

balans )  aandacht voor diversiteit, eigentijds vakmanschap en leiderschap, feedback, versterken professionele weerbaarheid en cultuursensitiviteit, doorbreken handelingsverlegenheid

balans kan bogen op een lange staat van dienst in de publieke sector, met zeer ruime ervaring in trajecten en projecten voor o.a. gemeenten, grote politiekorpsen in den lande en de Nationale Politie, gemeentelijke sociale diensten van diverse grote steden, scholen, maatschappelijke instellingen, vakorganisaties.   

Met veel enthousiasme gaan we elke nieuwe opdracht aan met als doel de hooggespannen verwachtingen steeds weer waar te maken. Onderstaand ziet u een aantal organisaties en instanties, die de weg naar ons hebben gevonden en blij waren met onze bijdrage aan hun scholingsprogramma. 

hogeschool rotterdam logo

Dordrecht

Logo_Ministerie_SZW.svg

Logo Nieuwegein

 • keynote-spreker en inspirator in (leiderschap)-programma’s voor CvB, directeuren, onderwijsmanagers en managers over verbinding aangaan en (pedagogische) handelingsverlegenheid
 • strategische verkenningen (inspirator/moderator) met het college van B&W, management Sociaal Domein en domeinpartners over ontwikkeling eigentijds vakmanschap en integrale aanpak van multiproblematiek, (waaronder internationale werkconferentie ROMA)
 • tweedaagse trainingen over dit onderwerp aan frontlinewerkers werkzaam bij betrokken domeinpartners
 • van inspiratiesessies en trainingen tot procesbegeleiding/-intervisie bij opstelling gedragscodes en schoolregels voor personeel en leerlingen op diverse scholengemeenschappen in den lande
 • intervisie- en verbetertraject van bestaande sturings- en werkprocessen en bewaken en begeleiden (op individueel en collectief niveau) van een professionaliseringstraject bedrijfscultuur
 • strategische verkenningen (inspirator/moderator) met het college van B&W, management Sociaal Domein en domeinpartners over de filosofie van de kanteling van het integratiebeleid in Nederland in het algemeen en de gemeente Dordrecht in het bijzonder
 • strategische verkenningen met de raad van bestuur en het hoger- en middenmanagement over de samenwerking en positionering van professionals bij integrale aanpak binnen het jeugd- en sociale domein
 • gastdocentschap binnen Leergang ‘Leiderschap in Verbinding’ voor het hoger- en middenkader
 • strategische verkenningen binnen Leergang ‘Diversiteit in Leiderschap’ voor de top van het korps
 • extern adviseur, inspirator, lid van diverse denktanks rondom visievorming en – ontwikkeling van een richtinggevend kader over het onderwerp diversiteit en daaraan gerelateerde onderwerpen integriteit/gedrag en ‘blauw’ vakmanschap binnen de Nationale Politie
 • moderator bij strategische verkenningen over deze onderwerpen voor de politietop van Nederland
 • seminars ‘Omgaan met diversiteit’ in Kandidaten-programma ‘Toekomst als gemeentesecretaris’ voor talentvolle vrouwelijke en allochtone kandidaten
 • eendaagse trainingen over houdingsaspecten en ‘blauw’ vakmanschap voor het lijnmanagement en diverse executieve teams
 • extern adviseur, inspirator, lid van denktank rondom strategische visievorming over identiteit van het openbaar onderwijs in een multiculturele stad
 • inspiratiebijeenkomsten en tweedaagse trainingen over culturele dilemma’s binnen een onderwijssetting voor deelnemende schoolteams aan het project ‘Talent-ontwikkeling’
 • awareness-sessies ‘Diversiteit’ voor arbeidsinspecteurs van alle locaties in den lande (14 groepen)
 • awareness- en oriëntatiesessies ‘Diversiteit’ voor beleidsmakers en managementteams van diverse directies (12 groepen)
 • intervisietraject met managementteam en leidinggevenden en tweedaagse trainingen over cultuur en gedrag/integriteit voor alle centralisten
 • ondersteuning aan het management en de ‘ambassadeurs diversiteit & gedrag’ gedurende een professionaliseringstraject cultuur en gedrag/integriteit; o.a. intervisie, coaching, trainingen
 • uitvoering seminars ‘Pluralisme’ voor diverse cursusgroepen in het Directeurentraject

strategische verkenningen op directieniveau en tweedaagse trainingen over diversiteit en houdingsaspecten voor consulenten, wijkteams, sociale rechercheurs etc. (in-company en open-aanbod):

 • Gemeente Den Haag, Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Gemeente Rotterdam, Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Gemeente Tilburg, Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Gemeente Groningen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid


trainingen ‘Feedback en Dilemmabespreking in het werkoverleg’:

 • Gemeente ’s-Hertogenbosch, Bestuurszaken, Brandweer
 • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Brandweer Eindhoven


strategische verkenningen met het korpsmanagement en tweedaagse trainingen over diversiteit en houdingsaspecten voor het voltallige korps (executieven en ondersteuners) voor

Nederland (Nationale Politie):

 • korps Politie Midden-Nederland – regio Gooi en Vechtstreek
 • korps Politie Brabant Zuid-Oost
 • korps Politie Rotterdam-Rijnmond, district West
 • korps Politie Rotterdam-Rijnmond, dienst Executieve Ondersteuning

België:

 • Politie Stad Antwerpen

Ridderstraat 72 Bolletje_small 4902  AC  Oosterhout Bolletje_small tel. 0162 – 420200 Bolletje_small e-mail  info@buro-balans.nl Bolletje_small www.buro-balans.nl

handelsregister 060.72815 Bolletje_small b.t.w.-nummer NL8111.46.455.B01

Buro Balans is de handelsnaam van Balans International B.V.