Slide

balans )  aandacht voor diversiteit, eigentijds vakmanschap en leiderschap, feedback, versterken professionele weerbaarheid en cultuursensitiviteit, doorbreken handelingsverlegenheid

Vaak gaat men er als vanzelfsprekend van uit dat de eigen manier van kijken en dat wat voor jezelf betekenis heeft ook voor anderen geldt. Maar is dat zo?
De complexiteit, de gevoeligheden en de dilemma’s van de globaliserende samenleving dwingen ons om na te denken over de openheid van onze cultuur.
‘Samen’leven is een opgave die we steeds opnieuw vorm moeten geven en vereist een duurzame visie op de wereld en de mens(heid).

Pluralisme is dan de uitdaging waar we voor staan: in de wereld, in Europa, in Nederland, in organisaties, in ons dagelijks privé- en arbeidsleven. Kennisvermeerdering en (kritisch) nadenken over overkoepelende waarden zijn dan onmisbare ijkpunten voor die visie. En dat bieden wij.

Inhoud

In onze programma’s vragen wij de deelnemers na te denken over de pluralistische grondhouding, het naast elkaar bestaan van verschillende waarden, overtuigingen en idealen, en gaan we op zoek naar de verbinding, de wisselwerking, de  balans )

De programma’s geven nieuwe inzichten en bieden handvatten voor een ‘andere’ kijk op het handelingsrepertoire van professionals waardoor cultuursensitiviteit wordt bevorderd, weerbaarheid wordt versterkt en handelingsverlegenheid wordt verslaan.

Het zijn intensieve, interactieve programma’s waarbij ieders inbreng er toe doet. Theorie wordt gekoppeld aan de praktijk. Mens- en wereldbeelden worden in vergelijkend perspectief geplaatst. We dagen uit te reflecteren op de eigen vanzelfsprekendheden en vooringenomenheden. We kaderen een richting om nieuwe, andere wegen te bewandelen om ogenschijnlijk onoverbrugbare tegenstellingen te slechten, om ‘actief pluralisme’ te bevorderen, om de communicatie te verbeteren, om in verbinding te zijn met de omgeving waarin gewerkt en geleefd wordt.

datum:20080606 BKZ adviseur Gerrit van Roekel houd lezing voor het corps in het Trefcentrum te Bedum

“Soms zal daarbij discussie en confrontatie over tegenstrijdigheden of tegenstrijdige culturele belangen nodig zijn. Denk bijv. aan de vrijheden van andersdenkenden, oneigenlijke verwijten en verwijten van discriminatie. Als alle verschillen die tussen mensen met verschillende achtergronden kunnen bestaan, echter cultuurbepaald worden genoemd, als verklaring, als ‘cultuurexcuus’, en daarover niet wordt gepraat vanwege bijv. de angst om te discrimineren of de angst voor verwijten of intimidatie, dan wordt daarmee ook de weg voor communicatie met ‘de ander’ afgesloten.” aldus Gerrit van Roekel

Programma’s

Om een idee te krijgen van de inhoud en thema’s van onze scholing plaatsen we hier een link naar het programma van een tweedaagse in-company cursus ‘Omgaan met Diversiteit’. Idealiter wordt het programma als tweedaagse- of eendaagse cursus aangeboden, maar u kunt ons ook uitnodigen voor een workshop, lezing, presentatie of themabijeenkomst. Wij zijn graag bereid u telefonisch of per e-mail nadere informatie te verstrekken of een offerte aan te bieden.

Bekijk hier onze algemene voorwaarden.

Programma’s worden uiteraard aangepast aan de praktijkervaringen van de doelgroep en/of de door opdrachtgever gewenste doelen en focus binnen het programma:

enkele voorbeelden van overige titels:

Focus:
pluralisme en de erkenning van verschil:
waar liggen grenzen, welke waarden zijn ononderhandelbaar en waar ligt de ruimte voor een constructieve manier van omgaan met conflict

Focus:
een pluralistische organisatie streeft naar complementair samengestelde teams waarbij maatwerk noodzaak is: hoe hou je eigenheid en gezamenlijkheid in een team in evenwicht

Focus:
versterking mentale veerkracht:
het vinden van een goede balans in de eigen (regie)rol, geloofwaardigheid en legitimiteit:
doelen delen, doelen bereiken, dilemma- en casusbespreking in een feedbackrijke cultuur

Focus:
van cultuurspecifiek (mensen in hun ‘cultuur’ laten met behoud van eigen identiteit) naar cultuur-sensitief (de invloed van cultuur niet overdrijven, maar ook niet bagatelliseren): mensgericht werken

Focus:
pluralisme nodigt uit tot kritische reflectie op eigen en andermans denkpatronen, handelen en gedrag: hoe ga we daar mee om

Focus:
(met name bedoeld voor leerkrachten en docenten) versterken van het pedagogische handelingsrepertoire en het verslaan van handelingsverlegenheid

Focus:
schakelen tussen de verschillende krachtenvelden bij frontlijnsturing en integrale probleemgerichte aanpak: professionals moeten kunnen rekenen op een stevig mandaat en een richtinggevend kader, gedragen door voorwaardenscheppende bestuurders en managers, ieder vanuit hun eigen legitimiteit, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Ridderstraat 72 Bolletje_small 4902  AC  Oosterhout Bolletje_small tel. 0162 – 420200 Bolletje_small e-mail  info@buro-balans.nl Bolletje_small www.buro-balans.nl

handelsregister 060.72815 Bolletje_small b.t.w.-nummer NL8111.46.455.B01

Buro Balans is de handelsnaam van Balans International B.V.